Home / NS3960 – Krav til overføring av brannalarm

Krav til overføring av brannalarm

NS3960 – Risikoklasser og krav

Norsk Standard 3960 angir krav for installasjon og drift av brannalarmanlegg. I standarden deles bygninger inn etter seks forskjellige risikoklasser, der risikoen for skade på helse og liv legges til grunn. Risikoklassene er retningsgivende for hvilke nødvendige tiltak som skal til for å sikre rømning ved brann. Her følger en oversikt med eksempler på risikoklasser og sikkerhetskrav hentet fra NS3960:


Risikoklasse 1:

Steder hvor mennesker oppholder seg sporadisk. Byggverk med oversiktlige rømningsforhold og mennesker med god kjennskap til utganger og rømningsveier.

Eksempler: Arbeidsbrakke, båtnaust, carport, driftsbygning i landbruk, flyhangar, fryselager, garasje, sagbruk, skur og trelastopplag.

Krav: Skal ha overføring til alarmstasjon/vaktselskap, eventuelt til mottakere lokalt i foretaket, og ha en overvåkingstid på minimum 25 timer (T25 ihht. EN50136-1-1).


Risikoklasse 2:

Industri, kontor, laboratorium, lager, parkeringshus, laboratorium og sprengstoffindustri med rom for brannfarlige varer.

Krav: Skal ha overføring til alarmstasjon/vaktselskap, eventuelt til mottakere lokalt i foretaket, og ha en overvåkingstid på minimum 25 timer (T25 ihht. EN50136-1-1).


Risikoklasse 3:

Barnehage, skole.

Krav: Skal ha overføring til alarmstasjon/vaktselskap, eventuelt til mottakere lokalt i foretaket, og ha en overvåkingstid på minimum 25 timer (T25 ihht. EN50136-1-1).


Risikoklasse 4:

Barnehjem, bolig, boligbrakke, fritidsbolig, internat, skoleinternat, studentbolig, selvbetjente turisthytter/vandrerhjem f.eks. turistforeningshytter.

Krav: Skal ha overføring til alarmstasjon/vaktselskap, eventuelt til mottakere lokalt i foretaket, og ha en overvåkingstid på minimum 25 timer (T25 ihht. EN50136-1-1).


Risikoklasse 5:

Forsamlingslokale, idrettshall, flerbrukshall, kinolokale, kirke, kongressenter, messelokale, museum, salgslokale, teaterlokale, trafikkterminal og tribuneanlegg for flere enn
150 personer.

Krav: Skal ha overføring til godkjent nødalarmeringssentral, og ha en overvåkingstid på minimum 5 timer (T30 ihht. EN50136-1-1).


Risikoklasse 6:

Opphold av mennesker som sover eller er sengeliggende. Med mennesker med reduserte muligheter for å bringe seg selv raskt i sikkerhet ved brann.
Eksempler: Omsorgsboliger og bolig for funksjonshemmede hvor det bor pleietrengende personer. Arrestlokaler, fengsel, feriekoloni, leirskole, overnattingssted,
pleieinstitusjon, psykiatrisk pleieinstitusjon og turisthytte/vandrerhjem.

Krav: Skal ha overføring til godkjent nødalarmeringssentral, og ha en overvåkingstid på minimum 5 timer (T30 ihht. EN50136-1-1).


Våre alarmsendere er godkjent sertifiseringskravene satt av Norsk Standard, og alle våre abonnement for alarmoverføring er tilpasset de ulike kravene i  NS3960.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål  eller er i tvil om hvilken krav som gjelder for bygningen du skal sikre. Vi hjelper deg gjerne!