Home / Smart Rescue / Personal Safety

Personal Safety

Personal Safety-løsningen vår begrenser personskader og trygger arbeidsplasser. Løsningen er spesielt utformet med tanke på ansatte som jobber alene i risikofylte miljøer, eller som kan utsettes for vold og trusler.

Begrens personskader

Personalarm oppfyller et behov for å trygge arbeidsplassen for de ansatte, først og fremst de som jobber alene i risikofylte miljøer.

Personalalarmer retter seg mot to ulike risikogrupper:
• Risiko for vold: Personer som i arbeidet kan utsettes for trusler eller vold
• Risiko for ulykker: Personer som i arbeidet utsettes for høy ulykkesrisiko

Risiko for vold 

The best way to avoid a threatening situation developing into violence or assault is to quickly get another colleague to the site. In case of violence or assault, additional persons can stop the abuse and limit injuries. Our personal alarms include alarm buttons but also automatic alarm functions such as fall alarms and Man Down (person stays lying down for too long).

Den beste muligheten for å unngå at en truende situasjon utvikler seg til vold eller mishandling er å raskt få en ekstra kollega til stedet. Dersom en truende situasjon oppstår, kan flere personer stoppe eskaleringen og begrense eventuelle skadenr. Vår personalarm har en alarmknapp og i tillegg automatiske alarmfunksjoner som f.eks. fallalarm og Man Down (personen blir liggende for lenge).

Risiko for ulykke

Ved alvorlige ulykker er tiden til førstehjelp helt avgjørende. Til tross for at ambulansen i Sverige normalt er fremme allerede etter ca. 10 minutter lykkes ambulansepersonalet for eksempel bare med å redde i ett tilfelle av hjertestans av ti. Å sikre at en kollega raskt kan komme til for å starte førstehjelp kan redde liv. Vår personalarm har en alarmknapp og i tillegg automatiske alarmfunksjoner som f.eks. fallalarm og Man Down (personen blir liggende for lenge). Hvis man jobber i miljøer med dårlig mobildekning er timeralarmen vår en god løsning for å sikre assistanse.

Anstrengte møter

Det finnes ulike miljøer der møter kan bli anstrengte og truende. Noen eksempler er i sosialtjenesten, hvor man gir beskjed om omsorgsovertakelse av barn, eller hvis Vegvesenet gir kjøreforbud for en bil. Rask tilkalling av en kollega reduserer risikoen for at en truende situasjon utvikler seg til vold eller misbruk. Faste alarmknapper i utvalgte risikomiljøer tilkoblet et TeleCall-system gir økt trygghet på slike arbeidsplasser.

TeleCall

Vårt system for kritisk kommunikasjon